StoreLocation - 65249

StoreName: STYLE

StoreAddress: CORSO MANFREDI, 70

StoreCap: 71043

StoreCity: MANFREDONIA

StoreProvince: FG

StoreRegion: PUGLIA

StoreCountry: ITALIA

StoreTel: 0884536525

StoreEmail: stylesrl.fg@virgilio.it

StoreX: 41.627976

StoreY: 15.916363